Oprichtingsakte

                                     SCHAAKCLUB  ZWIJNAARDE
Titel I.  Naam, zetel, doel en duur
1. De vereniging wordt genoemd « Schaakclub Zwijnaarde » afgekort : SCZ.
de maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in 9052 Zwijnaarde.
2. De vereniging heeft tot doel op cultureel vlak het aanzien van de stad, in het bijzonder de deelgemeente Zwijnaarde te verhogen en het aankweken van meer denkzin ; voor velen een oplossing zoeken voor het probleem der vrijettijdsbesteding en voor de leden onderling streven naar volmaking.
3. De vereniging is voor een onbepaalde duur opgericht. Ze kan te allen tijde ontbonden worden overeenkomstig artikel 28 van de tatuten.
Titel II  Leden.
4. Het aantal leden is onbeperkt.
    Na 31 oktober van het speeljaar kunnen nog nieuwe leden aangesloten worden. Deze kunnen echter niet meer deelnemen aan de eerste ronde van het speelseizoen.
5. Het bestuur beslist zonder beroep over de aanneming van nieuwe leden. Het bestuur is niet gebonden zijn beslissing te motiveren.
6. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag niet worden uitgekeerd aan de leden,tenzij één of meerdere leden een speciale inbreng hebben ingebracht,wordt dit eerst teruggestort voordat het vermogen aan een aanleunende vereniging wordt doorgestort.
7. Bij en door zijn toetreding verbindt ieder lid zich ertoe de jaarlijkse bijdrage te betalen ; hij verbindt zich tot de onvoorwaardelijke erkenning van de statuten en de naleving ervan ; hij ontzegt zich het recht daden te stellen die strijdig zijn met het doel van de vereniging.
8. De uitsluiting van een lid mag slechts door de algemene vergadering worden beslist en dit met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.
9. De ontslaggevende of uitgesloten leden verliezen hun recht op het bezit van de vereniging. Zij kunnen het door hen gestorte bedrag van de bijdragen niet terugeisen. Zij kunnen noch opgave, noch overlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.
10. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur vóór 1 september van het speeljaar dat begint. Het zal een billijke dekking zijn van de jaarlijkse kosten van de vereniging, en de gemiddelde gecumuleerde stijging zal niet meer bedragen dan 3% op jaarbasis. Voor het seizoen 2007 – 2008 bedraagt het lidgeld 30 EUR.
Titel III  Bestuur
11. Een clublid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunktie vóór 1 september.
Een bestuurslid kan zijn aanvraag indienen tot staking van zijn funktie vóór 1 september.
Het bestuur is jaarlijks uittredend, en wordt op de algemene vergadering toegewezen.
12. Het bestuur vergadert telkens wanneer zij dit nodig is. De oproeping geschiedt door de voorzitter, hetzij op eigen initiatief of wanneer minstens drie bestuursleden dit vragen. De voorzitter bepaalt dag en uur van vergadering, derwijze dat de meeste bestuursleden aanwezig kunnen zijn.
13. De stemmingen over « zaken » gebeuren mondeling, over « personen » schriftelijk. Om geldig te kunnen stemmen, moeten minstens ½ der bestuursleden aanwezig zijn, zoniet wordt binnen de week een volgende vergadering belegd, waarop kan worden beslist ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden ; behoorlijk opgeroepen zijnde. Er wordt beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
14. Het bestuur stelt het reglement van inwendige orde op, waarin onder meer de werking, deelname en andere mogelijke problemen worden geregeld in verband met evenementen.
Titel IV  Bestuursfunkties.
15. De bestuurfunkties worden op de eerstvolgende bestuursvergadering na de algemene vergadering herbevestigd of aangepast.
16. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging.
17. De voorzitter belegt de algemene vergadering en de bestuursvergadering welke onder zijn voorzitterschap zetelen. Hij leidt de debatten en mag ten allen tijde aan de secretaris en de penningmeester of andere bestuursleden inzage vragen van de verslagboeken, fondsen, rekeningen, ledenlijsten, enz…
18. De ondervoorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter zijn taak over.
19. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie van de vereniging in overleg met het dagelijks bestuur. Het maken van verslagen der vergaderingen. Het medeondertekenen, naast de voorzitter of ondervoorzitter, van al de bestuurlijke stukken.
20. De penningmeester is verantwoordelijk over de financiën van de vereniging. Hij houdt nauwkeurig nota van de inkomsten en uitgaven en zal de rekeningen vereffenen nadat ze door de voorzitter zijn goedgekeurd.
21. Volgens de noodwendigheden van de vereniging kunnen bestuursfunkties aangepast worden en opgenomen in het reglement van inwendige orde.
Titel V  Algemene Vergadering.
22. De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging. Behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid :
1.        De wijziging van de statuten van de vereniging.
2.        De benoeming en de afstelling van leden van het bestuur.
3.        De goedkeuring van de begroting en rekeningen.
4.        De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
5.        De uitsluiting van leden.
6.        Al de beslissingen die de grenzen overschrijden van de wettelijke of door statuten aan het bestuur opgedragen bevoegdheden.
23. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden vóór de aanvang van het nieuwe seizoen, waarin o.a. de goedkeuring van de rekeningen van het verlopen seizoen en de begroting van het komend speelseizoen worden gevraagd.
24. Tot een buitengewone algemene vergadering kan door het bestuur worden besloten, telkens als het belang van de vereniging dit vereist. Het bestuur is hiertoe gehouden wanneer tenminste 1/3 van de leden zulks schriftelijk hebben aangevraagd.
25. De leden worden door de voorzitter tot deze buitengewone of algemene vergadering schriftelijk uitgenodigd tenminste acht dagen vóór de vergadering. De uitnodiging vermeldt de agenda.
26. Alle leden hebben gelijk stemrecht. Ieder aanwezig lid beschikt over één stem.
27. In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld welk ook het aantal leden zij. Haar beslissing worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Titel VI  Ontbinding.
28. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of gedwongen, zal de algemene vergadering door de vereffenaars worden samengeroepen om het verslag van de vereffening te horen en wordt het netto overblijvend maatschappelijk aktief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, geschonken aan een kulturele vereniging van Zwijnaarde.
Titel VII  Eindbepalingen.
29. Voor alle gevallen die niet door deze statuten en door het reglement van inwendige orde wordt voorzien, wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden, zoals voorzien in artikel 24.
Deze statuten werden aangenomen op de algemene vergadering gehouden te Zwijnaarde op 17 september 2020, en vervangen alle voorgaande.
Het Bestuur,
Voorzitter              : Reginald Fisher,secretaris en penningmeester
Ondervoorzitter   :  Eric De Clerck ,materiaalmeester
Toernooileider      : Luc Wuytack